12 خرداد

ثبت اختراع اولین سیستم دان دهی تلکابینی در ایران