12 خرداد

ساخت و راه اندازی دستگاه توزین واحد پرورش طیور